СЕМИНАР

На 21 юли 2021 г. в Дом на техниката се проведе семинар на тема:

„РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ ПРИ МЕСТНИТЕ ПОРОДИ ГОВЕДА – ИСКЪРСКО ГОВЕДО И РОДОПСКО КЪСОРОГО ГОВЕДО”,

организиран съвместно от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис  – Кърджали), Селскостопанска академия (Научен център  по животновъдство и земеделие  – Смолян)  и Териториална организация  на Научно-техническите съюзи  – Кърджали, с Лектор: ас. д-р Иван Механджийски, Научен център по животновъдство и земеделие  – Смолян.

По време на семинара участниците бяха запознати с произхода и ареала на разпространение на двете местни породи говеда – Искърско говедо и Родопско късорого говедо,  с породната характеристика на говедата от тези породи и с основните моменти от технологията на отглеждането им, с организацията и провеждането на развъдната дейност при местните породи говеда. Също така участниците бяха информирани за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

По време на семинара бяха спазени всички противоепидемични мерки приложими за такъв тип мероприятия.

You may also like...