СЕМИНАР

На 24 март в зала 207 в Дом на техниката се проведе семинар на тема: “Добри практики при употреба на продукти за растителна защита. Фитосанитарен контрол”, организиран от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Кърджали; Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали и ТО на НТС – Кърджали.
По време на семинара: участниците се запознаха с правилата и изискванията при употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) и с принципите на добрата растителнозащитна практика. Бяха информирани за задължителните дейности,
произтичащи от Системата за събиране на опаковки от ПРЗ и упражняване на самоконтрол за употребата им за произведената растителна продукция.
Във втората част на семинара присъстващите бях запознати с изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” от мярка 2 от ПРСР.
Лектори на семинара бяха:
Соня Новодрянова, началник-отдел „Растителна
защита“ при ОДБХ – Кърджали;
Експерт от Териториалния областен офис на НССЗ
в гр. Кърджали

You may also like...