Основни цели на ТО на НТС – Кърджали

 1. Да отстоява интересите  на  своите  членове  пред  държавни, творческо-професионални  и  други  нестопански   организации.
 2. Да се утвърждава  като   структура  на  гражданското  общество  и  повишава  общественото   влияние  и  престижа  на   членовете  си.
 3. Да отстоява активна  гражданска  и  професионална  позиция  в  науката, техниката, икономиката,  селското  стопанство  и  екологията.

 

Задачи на Организацията:

 1. Да представлява своите  членове  пред  Федерацията на НТС – София,  пред  държавните,  стопанските,  обществените,  научните  и  нестопанските  организации в областта.
 2. Да координира дейността  и организира съвместни прояви на  съставящите  я  регионални  съюзи, научно – технически  дружества,  други  формирования.
 3. Да разглежда междуотраслови и  многоотраслови  проблеми  за  областта  и  провежда научно – технически и квалификационни  мероприятия  по  тях.
 4. Да защитава и  подпомага  професионалните  и  социалните интереси, постиженията,  интелектуалната  собственост  и  достойнството  на  своите членове.
 5. Да работи за  квалификацията  и  преквалификацията  на  специалистите и   изпълнителските  кадри, повишаване  знанията  по  чужди  езици  и  задоволяване на  потребностите   им   от   актуална  научно – техническа  информация.
 6. Да управлява, стопанисва  и  поддържа  материалната  база.
 7. Да отстоява професионалната чест  на  своите  членове  и  да възпитава  у  тях  професионални  и  морални  добродели  в  съответствие  с  общочовешките ценности.
 8. Да информира обществото за постиженията на науката, техниката и технологиите.