Общо събрание на ТО на НТС

На 28-ми март 2024 г. в зала № 211 на Дом на науката и техниката се проведе Общо събрание (ОС) на Териториалната организация на научно-техническите съюзи (ТО на НТС) гр. Кърджали.

Доц. д-р М. Николова – управител на ТО на НТС и секретар на Управителния съвет (УС) на ТО на НТС откри ОС. Първичните сдружения (ПС) – членовете на Сдружение с нестопанска цел ТО на НТС са  четиридесет и две и на проведените от тях отчетно – изборни събрания са избрани 42-ма упълномощени представители. На Събранието присъстваха двадесет и шест броя от тях, т.е. имаше необходимия кворум и ОС започна своята работа.

          За делово протичане на ОС, за председател, беше предложена и избрана доц. д-р М. Николова, а за протоколчик – г-жа Д. Соколова – експерт „Организационна и научно – техническа дейност” при ТО на НТС. Бяха избрани две комисии, които да подпомогнат работата на ОС – Комисия по пълномощията и Комисия по проекта на решения.

         Общото събрание протече при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Отчетен доклад на УС за дейността на ТО на НТС – Кърджали за периода 2020 – 2023 г.
  2. Приемане на решения по отчетния доклад.
  3. Приемане на рамков бюджет на ТО на НТС.
  4. Приемане на промени в Устава на ТО на НТС.

По първа точка от дневния ред доц. д-р М. Николова запозна присъстващите с Отчетния доклад на УС за извършената дейност през периода. Управителят на ТО на НТС направи кратко представяне на извършената дейност в различните направления от Организацията през отчетния период. Беше предложен, обсъден и приет рамков бюджет на ТО на НТС за предстоящия период. Присъстващите единодушно подкрепиха и предложените изменения в Устава на ТО на НТС.

You may also like...