Обучение

Към сдружение с нестопанска цел “Териториална организация на Научно – техническите съюзи – Кърджали” има създаден Център за професионално обучение (ЦПО). Центърът притежава Лиценз № 200912733, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), който му позволява да осъществява дейност за придобиване, повишаване и валидиране на знанията и професионалната квалификация, чрез провеждане на курсове и обучение