ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР –   “Нов подход срещу болестите по пчелите”

На 08.04.2023 г., д Дом на техниката се проведе ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
НА ТЕМА:
“Нов подход срещу болестите по пчелите” с начален час 09.30 и организиран от:
Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Кърджали; Пчеларско дружество „Акация“ – Кърджали и Териториална организация на Научно-техническите съюзи (НТС) – Кърджали
Лектори: доц. д-р Илиян Гечев, двм и Експерти от Териториален областен офис – Кърджали на
НССЗ
По време на семинара: участниците се запознаха с проблемите на напускане на кошера от пчелите, симптомите, разпознаване от пчеларите, предприемане на подходящи мерки и прилагане на правилни методи за борба със „синдрома на празния кошер“.
Присъстващите получиха информация за иновативни билкови продукти за пчели, подобряващи тяхното здраве и биха могли да прилагат с успех за поддържане на здравословния им статус.
Във втората част на семинара присъстващите бяха запознати с изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” от мярка 2 от ПРСР и с възможностите и условията за подпомагане на земеделските стопанства от сектор „Пчеларство“ по допустими интервенции от
Стратегическия план 2023-2027 г.

You may also like...