ЕКОУЧИЛИЩЕ В КЪРДЖАЛИ

ЕКОУЧИЛИЩЕ В КЪРДЖАЛИ

N1022

ОУ “Св.Климент Охридски” е част от голямата мрежа на “Екоучилища”. За да стане сертифицирано екоучилище и да получи най-голямото отличие – зелен флаг, трябва да изпълни 7 стъпки.

Първа стъпка – изпълнена! На 28 октомври се създаде Екокомитет, в който главни действащи лица са учениците. В екокомитета ще помагат и учители, а за специален член е избрана Диана Соколова – експерт организационна и научно-техническа дейност в ТО на НТС- Кърджали.

На 6.10. 2022 г. в БТА, София се проведе официално представяне на програма „Екоучилища“, подкрепена от МОН и МОСВ.Учебните заведения, участващи в програма „Екоучилища“, ще имат възможност да бъдат част от голямо международно семейство с неограничени възможности за контакти, сътрудничества, обмен на идеи, информация, знания и опит с над 20 млн. ученици от 59 000 училища в цял свят.

Предложените образователни дейности разширяват познанията на учениците за околната среда и нейните проблеми. Темите, които са включени в програмата, са интересни, полезни и достъпни за децата на тази възраст – вода, енергия, отпадъци, замърсяване, училищни площи, биоразнообразие и природа, транспорт, здраве, промени в климата и глобално гражданство.Учебните заведения с най-добри резултати ще бъдат отличени с престижната световна награда на „Екоучилища” – „Зелен флаг”.