Среща на експерти и специалисти в земеделието

На 28.10.2016 г. в ТО на НТС – Кърджали се проведе среща между експертите, работещи в Организацията и ръководството и членове на Управителния съвет на РНТС на специалистите от земеделието към ТО на НТС – Пловдив.

На срещата присъства инж. М. Василева – Председател на ТО на НТС – Кърджали. Сред гостите бяха: Председателя на УС – проф. Х. Бозуков от Института по тютюна и тютюневите изделия; секретаря на УС – г-жа С. Димитрова от ТО на НТС – Пловдив и членовете на УС – проф. Т. Хубенова – директор на Института по рибовъдство и аквакултури, проф. М. Иванова зам. ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, доц. д-р В. Машева от ИТТИ, доц. д-р Х. Ботева и доц. д-р В. Петкова от Института по зеленчукови култури „Марица”, г-н Н. Гайдов – председател на пчеларско дружество „Акация 1899”.

  

Доц. д-р М. Николова – управител на ТО на НТС запозна присъстващите с историята на НТС в гр. Кърджали, със структурата на Организацията и с основните направления на извършваната дейност.

В работна обстановка между представителите на двете организации беше обменен опит, бяха споделени идеи за разнообразяване и обогатяване на насоките на работата и бяха обсъдени възможностите за бъдещи съвместни мероприятия.

You may also like...