СЕМИНАР

На 28-ми май 2021 г. в Дом на техниката – Кърджали се проведе съвместен семинар на тема

„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ”

Лектор: ас. Крум Христов, Аграрен Университет  – Пловдив

Организатори на събитието бяха Териториалния областен офис – Кърджали на Националната служба за съвети в земеделието, Институт по животновъдни науки – Костинброд и Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Кърджали.

Акцентите бяха върху:

  • Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските стопани. Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация.;
  • Икономически и счетоводни аспекти при отчитане на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
  • Попълване на книга за приходите, книга за разходите, инвентарна книга, книга за материалните запаси и други изискуеми документи по подмярка 6.3 от ПРСР.;Семинарът се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

You may also like...