СЕМИНАР

На 30 март 2022 г. от 10.30 ч., в Дом на техниката се прове семинар на тема: „РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ФИТОСАНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ”, съвместно организиран от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ – Кърджали), Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Кърджали) и ТО на НТС – Кърджали, с лектор гл. експерт Соня Новодрянова, началник-отдел „Растителна защита“ при ОДБХ – Кърджали

По време на семинара: участниците се запознаха с правилата при употреба на продуктите за растителна защита /ПРЗ/; дейностите, произтичащи от Система за събиране на опаковки от ПРЗ и упражняване на самоконтрол за употребата им за  произведената растителна продукция. Изисквания при уведомяване от производителите на растениевъдна продукция за предстоящи третирания с ПРЗ, на собствениците на пчелини, чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности /ЕПОРД/.

Бяха дискутирани изискванията при изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., както и на изискуемите документи при подаване на искане за второ плащане.

You may also like...