Организационна структура на ТО на НТС

Върховен орган на Териториалната организация на научно-техническите съюзи (ТО на НТС) е Общото събрание, а управителен орган е Управителният съвет.

На 04.06.2015 г. в зала № 211 на Дом на науката и техниката се проведе Общо събрание на ТО на НТС – Кърджали.

Организационната структура на НТС включва научно-технически дружества (НТД), регионални научно-технически съюзи (РНТС) и клубове по професионални интереси.

Членовете на ТО на НТС са индивидуални и колективни.

Индивидуалните членове са физически лица: инженери, техници, икономисти, селскостопански и други специалисти, с дейност в областта на науката, техниката, образованието и стопанския живот на страната.

Колективните членове на ТО на НТС са държавни, общински, стопански, нестопански учебни и обществени организации, които приемат устава на Организацията и съдействат за изпълнение на целите и задачите на ТО на НТС.

На отраслов принцип към Организацията са изградени шест РНТС по: минно дело, геология и металургия; машиностроене; селско стопанство и преработвателна промишленост; лесовъдство и мебелно производство; икономика; строителство и водно дело.

Научно-техническите дружества и индивидуалните членове са разпределени по РНТС както следва:

  • Селско стопанство и преработвателна промишленост – 224 членове, обединени в 18 НТД;
  • Икономика и други – 460 членове, обединени в 12 НТД;
  • Лесовъдство и мебелно производство – 197 членове, обединени в 7 НТД;
  • Строителство и водно дело – 68 членове, обединени в 5 НТД;
  • Машиностроене – 60 членове, обединени в 3 НТД;
  • Минно дело, геология и металургия – 86 членове, обединени в 2 НТД.

 

Броят на първичните сдружения, индивидуалните и колективните членове на Организацията за периода (2011 – 2017 г.) са посочени в таблицата.

 

Година РНТС НТД Индивидуални членове Колективни

членове

Клубове
2011 7 22 807 18
2012 7 23 863 20
2013 7 22 833 19
2014 7 21 761 18
2015 6 45 1 087 20 3
2016 6 47 1 095 15 4
2017 6 47 1 060 16 4

 

Към ТО на НТС са създадени и 4 клуба по професионални интереси:

 

  • Клуб на ветеранитe, учреден през м. март 2015 г.;

 

  • Клуб на селскостопанския специалист, учреден през м. май 2015 г.;

 

 

  • Клуб на инженера на работещите в минното дело, геологията, металургията и машиностроенето, учреден през м. юни 2015 г.;

  

  • Клуб „Гора”, учреден през м. април 2016 г.