ИСТОРИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В КЪРДЖАЛИ

През 2017 г. се навършиха 65 години от създаването на Научно-техническите съюзи  в гр. Кърджали. С учредяването на първото научно-техническо дружество (НТД) в ДПП „Тютюнева промишленост” през     1952 г. е поставено началото на обединяването на научно-техническата интелигенция в града. През следващата година се създават още три нови НТД – в завод „Георги Димитров” – Горубсо, Совболстрой и Учрежденска организация, които се обединяват в Градско дружество. То наброява 168 съюзни членове: 48 инженери, 96 техници със средно образование и 24 рационализатори. След новото административно разделяне на страната през 1958 година, когато Кърджали става окръжен град, Градското ръководство на НТД се преименува в Окръжно ръководство. От април до декември 1965 година към Организацията се учредяват Окръжни ръководства на научно – техническите съюзи (ОР на НТС) по: минно дело, геология и металургия; лесотехника; водно дело; селско стопанство и хранително-вкусова промишленост. В тези съюзи са обединени специалисти със сходни професионални интереси. Организацията на НТС разширява обхвата си и през 1969 г. в нея членуват 1761 инженери, техници, икономисти, селскостопански специалисти, рационализатори, новатори и др. През 1969 година към съществуващите ОР се добавя ново по електроника, през     1972 г. – по машиностроене и през 1973 г. – по „Текстил и облекло”. През същата година съюзните членове на Организацията наброяват 3 200. Създават се Общински съвети на НТС в градовете – Момчилград, Крумовград, Ардино, Джебел и Ивайловград. Съгласно решение на Централния съвет на НТС – София през 1987 година Окръжните съвети на НТС се трансформират в Домове на техниката. В началото на 1988 г. ОС на НТС – Кърджали също е реорганизиран и продължава да съществува като Дом на техниката – Кърджали. Като сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел Организацията е регистрирана през 1993 г. с фирмено дело № 313/1993 г. на Кърджалийския окръжен съд. Научно – техническият съюз, създаден през 1952 г., претърпява редица трансформации и преименувания, но от 1993 г. до момента съществува като Териториална организация на НТС – Кърджали.

За председатели на Организацията през годините са избирани: инж. Димитър Велков, инж. Денчо Керчев, д-р инж. Цвета Герджилова, инж. Димитър Богданов, инж. Цвятко Кръстев, инж. Дончо Захариев,             инж. Захари Захариев и др.

Дейността на Организацията до промените през 1989 г., обхваща всички отрасли на материалното производство и е насочена в две основни направления: осигуряване на научно–техническа информация и активизиране и стимулиране на изобретателската и рационализаторската дейност. Решение 646 на Министерския съвет (РМС) от 1972 г. дава възможност Научно – техническите съюзи да извършват проектантска дейност, като част от приходите (20 %) са заделяни за изграждане на Домове на техниката. Организацията в гр. Кърджали също развива такава дейност и осигурява финансиране. През 1972 г. започва изграждане на Дом на техниката, който официално е открит на 23-ти април 1975 г.

През 1976 г. за първи път в окръга е разработена комплексна целева програма за развитие на рационализаторската и изобретателската дейност и още през същата година от внедрените предложения е постигнат икономически ефект в размер на 3 млн. лв.

Създадените добри условия в Дома на техниката подпомагат активизиране на творческата дейност по 646 РМС, като след 1980 г. ежегодно постъпилите задачи за разработване и проектиране са в диапазона от 100 до 180 броя. Най-успешен за дейността е периодът от 1985 до 1987 г.

Ежегодно са провеждани съвещания, обсъждания, семинари, курсове за следдипломно обучение, курсове по чужди езици и по компютърна грамотност.