ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: “Пролетно развитие на пчелните семейства и профилактика на вароатозата”

      На 24.02.2024 г., в Дом на техниката се проведе ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
на тема: “Пролетно развитие на пчелните семейства и профилактика на вароатозата” с Лектор: доц. д-р Пламен Христов, Институт по животновъдни науки – Костинброд, организиран от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис- Кърджали, Институт по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанска академия и Териториална организация на научно-техническите съюзи – Кърджали, след който бе направена и демонстрация в пчелина на земеделския стопанин Неделчо Димитров в с. Седловина, общ. Кърджали.
     По време на семинара бяха представени методите за улесняване и ускоряване на пролетното развитие на пчелните семейства, както и новостите относно борбата с
вароатозата. Присъстващите бяха запознати със същността на роенето и причините за възникване на роевото състояние, както и начини за неговото недопускане. Бяха демонстрирани
и методи за борба с роенето.
      Във втората част на семинара присъстващите бяха запознати от Експерт от ТОО – Кърджали с изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства”. Бяха представени и възможностите за подпомагане на земеделските стопани – пчелари, които предоставя Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

You may also like...